Monthly Archives: Aralık 2011

Anayasa Tartışmaları 22: 7. Kısım

YEDİNCİ KISIM Son Hükümler  I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma MADDE 175.– (Değişik: 17.5.1987 – 3361/3 md.) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 21: 6. Kısım

ALTINCI KISIM Geçici Hükümler  GEÇİCİ MADDE 1.– Anayasanın, halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilânı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 20: 5. Kısım

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler  I. İnkılâp kanunlarının korunması MADDE 174.– Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 19: 4. Kısım 2. Bölüm

DÖRDÜNCÜ KISIM Malî ve Ekonomik Hükümler İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik Hükümler I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey* MADDE 166.– Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 18: 4. Kısım 1. Bölüm

DÖRDÜNCÜ KISIM Malî ve Ekonomik Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Malî Hükümler I. Bütçe A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması MADDE 161.– Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. (Değişik: 29.10.2005-5428/3 md.) Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın