Tag Archives: anayasa

ANAYASA, DİL ve SİYASET

Türkiye komik ülke… Bir grup siyasetçi, hem yeni anayasa yazılmasını fişekliyor, hem de toplumun bir kısmının ortak dilden uzaklaşmasını destekliyor. Anayasa metni, kurulmak ve ortaya çıkarılmak istenen siyasî yapıyı kelimelere döküyor. Ortaya çıkan bir mesele, “kurucu” kim? Mevcut TBMM üyeleri kesinlikle değil… … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 22: 7. Kısım

YEDİNCİ KISIM Son Hükümler  I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma MADDE 175.– (Değişik: 17.5.1987 – 3361/3 md.) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 21: 6. Kısım

ALTINCI KISIM Geçici Hükümler  GEÇİCİ MADDE 1.– Anayasanın, halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilânı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 20: 5. Kısım

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler  I. İnkılâp kanunlarının korunması MADDE 174.– Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 19: 4. Kısım 2. Bölüm

DÖRDÜNCÜ KISIM Malî ve Ekonomik Hükümler İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik Hükümler I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey* MADDE 166.– Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 18: 4. Kısım 1. Bölüm

DÖRDÜNCÜ KISIM Malî ve Ekonomik Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Malî Hükümler I. Bütçe A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması MADDE 161.– Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. (Değişik: 29.10.2005-5428/3 md.) Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 16: 3. Kısım 3. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 3. Bölüm’de nelerin değişmesi gerekiyor?  ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargı I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bağımsızlığı MADDE 138.– Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 15: 3. Kısım 2. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 2. Bölüm’de nelerin değişmesi gerekiyor?   ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları İKİNCİ BÖLÜM Yürütme   I. Cumhurbaşkanı A. Nitelikleri ve tarafsızlığı MADDE 101.- (Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 14: 3. Kısım 1. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 1. Bölüm’ünde nelerin değişmesi gerekiyor?    ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları BİRİNCİ BÖLÜM Yasama I. Türkiye Büyük Millet Meclisi A. Kuruluşu MADDE 75.– (Değişik: 17.5.1987 – 3361/2 md; 23.7.1995 – 4121/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 13: 2. Kısım 4. Bölüm

Mevcut anayasanın 2. Kısım 4. Bölüm’de değişmesi gereken ne var? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Siyasî Haklar ve Ödevler I. Türk vatandaşlığı MADDE 66.– Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın